فریزر 13 فوت- TUP-310ND - Defrost و PF-320MN
یخچال فریزر 26 فوت - PR-350CM و PF-320MN
یخچال فریزر ویژه نگهداری واکسن- TDF-342, Fan Frost
محصولات بدون برفک-نوفراست-- PRN-380TM , PRN-470BM , PRN-425BMDL