• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

نام خانوادگی: :نام
شماره شناسنامه: :نام پدر
تاریخ تولد: :کد ملی
آدرس پستی :محل تولد
تلفن ثابت تلفن همراه
مرد زن
:جنسیت
متاهل مجرد
:وضعیت تاهل
سایر موارد معافیت موقت معافیت دائم پایان خدمت
:وضعیت نظام وظیفه
 
سوابق تحصیلی
دانشگاه تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی نوع مدرک
 
دوره ها و مدارک تخصصی
مدت دوره تاریخ خاتمه نام و محل موسسه نام دوره/مدرک
سایر مهارت های تخصصی شامل نرم افزارها، تکنولوژی ها
 
سوابق کاری
تلفن شرکت علت کناره گیری تاریخ شروع-خاتمه سمت نام شرکت
 
آشنایی با زبان های خارجی
صحبت کردن نوشتن خواندن نام زبان
:سایر توضیحات
:فایل پیوست