• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

محصولات

فریزر 13 فوت- TUP-310ND - Defrost و PF-320MN
یخچال فریزر 26 فوت - PR-350CM و PF-320MN